• Condicions generals i procediments de compra

  Informació prèvia al procés contractual

  La present pàgina web
  www.llibreriadrac.com és propietat de Llibreria Drac, S.L. amb CIF B67995365 i adreça en PASSEIG D’EN BLAY, 61, OLOT (Girona).

  Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre Llibreria Drac, S.L. (en endavant, LLIBRERIA DRAC)  i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

  LLIBRERIA DRAC es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, LLIBRERIA DRAC es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dins del termini i en la forma escaient oportuns.

  L'objecte de la pàgina web és la venda de llibres en línia.

  La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

  Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de LLIBRERIA DRAC i la contractació per mitjà d'aquests.

  La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç:
  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

  Per a adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga en línia.

  Podrà registrar-se com a usuari de la web per a realitzar la compra en línia en l'apartat corresponent en la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, LLIBRERIA DRAC informa els usuaris que les dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporats al sistema de tractament titularitat de LLIBRERIA DRAC, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d'aquestes.

  Les seves dades es conserven el termini estrictament necessari per a complir amb les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació.

  L'informem que la base legal del tractament de les seves dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

  D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça esmentada més amunt o al correu electrònic info@llibreriadrac.com. Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  Durant el procés de compra haurà d'identificar-se amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no és necessari visualitzar.

  Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi's en contacte amb LLIBRERIA DRAC en el telèfon d'atenció al client 972261030 o mitjançant el correu electrònic info@llibreriadrac.com.

  Tots els continguts de la web estan en espanyol.

  El client, en rebre el producte en l'adreça de lliurament facilitat, rebrà una factura o còpia de la comanda.

  Oferta i vigència

  En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

  En compliment de la normativa vigent LLIBRERIA DRAC ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, LLIBRERIA DRAC es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d'aquesta. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

  Característiques essencials dels productes

  Els productes oferts a la nostra botiga en línia, incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricador. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. En les característiques s'identifica el mateix.

  Garanties

  Tots els productes oferts en la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor d'aquest. LLIBRERIA DRAC disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint-se a l'establiment de LLIBRERIA DRAC, al servei de postvenda, per correu electrònic a info@llibreriadrac.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podrà dirigir-se al telèfon d'atenció al client 972261030 o mitjançant el correu electrònic info@llibreriadrac.com.

  Preus

  Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

  Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

  Despeses de lliurament i transport

  LLIBRERIA DRAC realitza enviaments a la Península cobrant una quantitat de 8,50 euros en concepte de despeses d'enviament si aquest és a nivell nacional.

  També hi ha l'opció de recollir la comanda en botiga.

  El repartiment de productes es realitza a través de MRW.

  Formes de pagament

  El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra haurà d'indicar la seva elecció:

  - Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

  Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

  Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament en la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de LLIBRERIA DRAC.

  En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

  Aquesta forma de pagament és vàlida únicament en la web.

  Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulenta o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i readob en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat possible.

  No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront de LLIBRERIA DRAC al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats a conseqüència d'aquesta anul·lació.

   

  - Transferència bancària

  En cas de sel·leccionar aquest mitjà de pagament, LLIBRERIA DRAC li facilitarà un número de compte en el moment que confirmar-li la comanda a través del correu electrònic, amb el total de despesa a satisfer. El termini de preparació i entrega comença a comptar en el moment de rebre efectivament l’ingrés bancari. Cal tenir en compte que hi pot haver retard en la recepció de la transferència per part de l’entitat bancària.

  Cal indicar en el concepte de la transferència el número de comanda assignat, per tal d’agilitzar la gestió i entrega de la mateixa.

  En cas de no rebre l’ingrés en un termini de 5 dies naturals des de la formalització de la comanda, es donarà el contracte per cancel·lat.


  Execució de la comanda

  LLIBRERIA DRAC es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 7 dies, a partir de l'endemà a la comanda, si els llibres es troben en existències al nostre magatzem.

  La disponibilitat dels productes oferts per LLIBRERIA DRAC pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que LLIBRERIA DRAC actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, LLIBRERIA DRAC en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació el notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. LLIBRERIA DRAC podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per LLIBRERIA DRAC dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada.

  Dret de desistiment

  El comprador disposarà d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

  L'exercici del dret de desistiment haurà de realitzar-se mitjançant notificació a través comunicació telefònica a 972261030, dirigint-se al correu electrònic info@llibreriadrac.com, remetent el seu escrit a la nostra adreça postal PASSEIG d’EN BLAY, 61, 17800, OLOT, o bé a través del formulari de desistiment.

  La devolució

  LLIBRERIA DRAC s'encarregarà de recollir el producte en cas de disconformitat. Si hi ha desistiment per part del comprador, aquest haurà d’efectuar la devolució del mateix pels seus propis mitjans, en perfectes condicions i tal i com li va ser entregat, en un termini màxim de 14 dies a partir de la data en què comuniqui la seva desició de desistiment del contracte.

  LLIBRERIA DRAC es farà càrrec dels costos de la devolució en cas de disconformitat. En cas de desistiment, els costos de l’enviament de la devolució si n’hi hagués aniran a càrrec del comprador.

  Reemborsament del pagament

  El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats per aquest, sempre que no s'hagi disposat el contrari.

  LLIBRERIA DRAC abonarà les quantitats satisfetes pel client abans de 14 dies naturals des de la data de recepció del dret de desistiment.

  Devolució del producte defectuós

  En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant a LLIBRERIA DRAC del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

  LLIBRERIA DRAC es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

  Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de LLIBRERIA DRAC està situat en PASSEIG d’EN BLAY, 61, 17800, OLOT o a través del correu electrònic info@llibreriadrac.com.

  Jurisdicció

  Així mateix, LLIBRERIA DRAC es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

  La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. LLIBRERIA DRAC té el seu domicili a OLOT, Espanya.

  DRET DE DESISTIMENT – INFORMACIÓ AMPLIADA

  CLAUSULA FORMULARI DRET DE DESISTIMENT

  De conformitat amb el que s'estableix en la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporats a un sistema de tractament automatitzat sota la responsabilitat de LLIBRERIA DRAC amb la finalitat d'atendre el seu dret de desistiment en virtut del que s'estableix en la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

  Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament d'aquests, dirigint la seva petició a l'adreça PASSEIG D’EN BLAY, 61, 17800, OLOT o al correu electrònic info@llibreriadrac.com.

  Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  L'enviament d'aquest formulari implica la formalització del seu dret de desistiment i en conseqüència, l'extinció de l'obligació de l'execució del contracte subscrit entre les parts. Una vegada tramitada la seva sol·licitud, LLIBRERIA DRAC li remetrà justificant de recepció per mitjà del canal de comunicació que vostè hagi indicat en el citat formulari. Li recordem, que ho haurà de conservar com a prova de l'exercici del seu dret de desistiment.

  ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 26 de març de 2021


Aquest lloc web emmagatzema dades com galetes per habilitar la funcionalitat necessària de el lloc, inclosos anàlisi i personalització. Podeu canviar la seva configuració en qualsevol moment o acceptar els paràmetres per defecte.

política de cookies

Essencials

Les galetes necessàries ajuden a fer una pàgina web utilitzable activant funcions bàsiques com la navegació a la pàgina i l'accés a àrees segures de la pàgina web. La pàgina web no pot funcionar adequadament sense aquestes galetes.


Personalització

Les galetes de personalització permeten a la pàgina web recordar informació que canvia la forma en què la pàgina es comporta o l'aspecte que té, com el seu idioma preferit o la regió en la qual vostè es troba.


Anàlisi

Les galetes estadístiques ajuden als propietaris de pàgines web a comprendre com interactuen els visitants amb les pàgines web reunint i proporcionant informació de forma anònima.


Marketing

Les galetes de màrqueting s'utilitzen per rastrejar als visitants en les pàgines web. La intenció és mostrar anuncis rellevants i atractius per a l'usuari individual, i per tant, més valuosos per als editors i tercers anunciants.